0908140363

Triết Lý Kinh Doanh

Sự tôn trọng

Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt.

Cần được tôn trọng.

Cần được quan tâm và lắng nghe.

Cần được thấu hiểu, thân thiện và phục vụ một cách nhiệt tình riêng biệt.

Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm.

Các dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Trách nhiệm xã hội

Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội.  

V & T cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.